top of page

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu urodzinowego (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Fotografia Justyna Krajza-Kajko, z siedzibą na ul. Kościuszki 42D/10; 07-300 Ostrów Mazowiecka (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/kajkojustyna/ (zwanej dalej “Fanpage”)

 

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie komentarza z poprawnym rozwiązaniem zadania matematycznego pod postem konkursowym na osi czasu profilu Justyna Kajko Photography w serwisie Facebook. Warunkiem wzięcia udziału jest rozpisanie równania, a nie tylko podanie wyniku końcowego

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym we wskazanym czasie biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu Justyna Kajko Photography w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

4. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

5. Wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy opublikuje komentarz z poprawnym rozwiązaniem

§ 3. Nagroda

1. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na mini sesję świąteczną o wartości 180 zł (zwany dalej “Nagrodą”). Pakiet zawiera 6 zdjęć w wersjach cyfrowych oraz 6 wydruków w rozmiarze 21x15 cm. Miejsce realizacji sesji: studio w Kolnie

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Nagrodę można zrealizować w czasie trwania mini sesji świątecznych, do 12 grudnia 2020 roku

 

§ 4. Zasady przyznawania nagród

1. Nagroda zostaje przyznawana na podstawie czasu udzielenia poprawnej odpowiedzi

2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 4 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 5 dni od daty przesłania danych adresowych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych

 

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia konkursu

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres email: foto@justynakajko.com

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.

bottom of page